Cevi-Programm vom 12.11.2022

Treffpunkt: 14.00 Uhr VitaParcour
Schluss: 17.00 Uhr VitaParcour

Programm:
Ztrinke, Teller, Sackmesser, Tipy, Papayapulli,